Nhận thức của Tình Nguyện Trẻ về vai trò của mình

Mỗi cá nhân.., trên cương vị của mình, bằng cách này hay cách khác.., dưới hình thức này hay hình thức khác, đều đóng góp cho xã hội – cho cái nôi sống của anh ta, và vì thế, anh ta được xã hội trả công – thường là bằng vật chất (lương bổng, tiền thưởng, hoa hồng….) và tinh thần (sự tôn trọng của mọi người, sự đáp ứng nhu cầu tinh thần của bản thân…), và đó là động lực sống, hoạt động của tất cả loài người

Động lực làm việc và cống hiến của các cá nhân khác nhau là không trùng khớp.., lĩnh vực hoạt động của họ cũng không đồng nhất : có những hoạt động trực tiếp, có những hoạt động gián tiếp phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

Trong đó, những người tình nguyện là ai ? Họ là những người thực hiện các hoạt động trực tiếp vì lợi ích cộng đồng với động lực chủ yếu là sự thúc đẩy nội tâm.., là nhu cầu đóng góp và thấy mình có ích.

Vậy tình nguyện trẻ là ai ? Là những người trẻ tuổi, nhận thức rõ trách nhiệm xã hội, và nhu cầu nội tâm về sự đóng góp, về tình cảm của mình – do vậy, tập trung nhau lại thành một tổ chức, và tiến hành thực hiện những hành động có thể làm được nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng. Với đặc điểm tình cảm của tuổi trẻ, các hoạt động của Tình nguyện trẻ chủ yếu hướng tới các đối tượng thiệt thòi, trong xã hội, đặc biệt là trẻ em.