Đều đặn hàng tuần, Huệ cùng các bạn trong nhóm sinh viên tình nguyện của “Câu