TỔNG THU của Dự Án (1/1/2013-1/6/2014) là 246,046,500 TỔNG CHI của Dự Án là 193,818,000