Nếu chỉ nghĩ về tình huống bạn đưa ra và vin vào câu trả lời “có