Chương trình bán đấu giá do hai câu lạc bộ tình nguyện là Tình nguyện trẻ